اکسترودر پرینتر سه بعدی یکی از مهم ترین قسمت های پرینتر سه بعدی میباشد که اگر اکسترودر نباشد دستگاه به جز حرکات سه بعدی شبیه به پرینتر سه بعدی کارایی دیگری ندارد